Advokáti pozor! Je tu ©ADVOS

©ADVOS je komplexný informačný systém určený pre prácu v advokátskej kancelárii. Je to mocný nástroj, ktorý plní jednoduché poslanie a to maximálne zjednodušiť, zefektívniť, urýchliť a sprehľadniť prácu v advokátskej kancelárii. Práca advokáta je poslaním, ktoré je však spojené s veľkou agendou. Na to, aby sa advokát mohol plne venovať svojej práci, treba silný nástroj, ktorý mu jeho agendu uľahčí. A preto je tu ©ADVOS! Tento systém je úrčený pre stolové PC, Notebooky a pre OS Windows XP a vyššie! Nie je to internetová aplikácia, nakoľko ochrana dát a know-how advokátskej kancelárie je na prvom mieste! Dáta sú u vás v kancelárii, resp. PC alebo v Notebooku a nie na vzdialenom servery, kde sa k nim môže dostať tretia strana! Vaše dáta sú plne pod vašou správou a kontrolou! Nieje podmienkou pokiaľ máte vlastný hardware (PC) kupovať spolu s licenicou nové PC. Dajú sa využiť aj hardwarové prostriedky z vašej kancelárie, avšak odporúčame sa poradiť z titulu správnej funkčnosti programu s nami. Poradíme Vám ochotne zdarma!
1. Predstavujeme Vám ©ADVOS
Subjekty
V časti subjekty je kompletná správa subjektov ako sú klienti, protistrany, úrady a firmy. ©ADVOS je dodávaný s kompletným zoznamom a kontaktmi všetkých súdov a ministerstiev Slovenskej republiky. Aby sa nestal nedopatrením problém so zastupovaním, tak pri zadávaní nového subjektu ©ADVOS oznámi užívateľovi, že subjekt, ktorého sa pokúša zapísať do zoznamu subjektov už bol protistranou resp. klientom v advokátskej kancelárii.
Spisová agenda
V tejto časti systému sú hierarchicky zoradené spisy advokátskej kancelárie. Celé prostredie je maximálne jednoduché a ergonomické. Užívateľ nemusí zbytočne klikať, všetko má v prehľadnom zozname, kde okamžite vidí účastníkov spisu, vec, konanie ako aj, na ktorom príslušnom stupni sa spis nachádza, značku vybavujúcej osoby a to všetko v prehľadnom riadkovom tvare (zozname)! Ako jediný systém má absolútnu novinku a v budúcnosti neodmysliteľnú funkciu práce so spismi. ©ADVOS vie pracovať s niekoľkými otvorenými spismi naraz!!! Program je stále ten istý, nič sa nanovo nenačítava a neotravuje užívateľa. Vyhľadávanie v agende je absolútne jednoduché a intuitívne! Len napíšete do vyhľadávacieho riadku hľadaný výraz a stlačíte ENTER.
Diár a plánovač
Jedná sa prehľadnú sekciu kde je ergonomicky a graficky intuitívny diár a ročný plánovač. Stretnutia ale aj dôležité termíny týkajúce sa práce advokáta sa prehľadne zaznamenávajú do týždenného ako aj ročného prehľadu. Pri práci v sieti je možné filtrovať zobrazenie jednotlivých užívateľov. Teda, ak je v © ADVOS –e viac užívateľov, môžem si prezrieť napr. termíny a plánovanie celej advokátskej kancelárie, alebo len napr. svoje ak som užívateľ systému. T.j. advokát má presný prehľad o dianí vo svojej kancelárii! Táto sekcia sa spúšťa v samostatnom okne, čo je výhodné pri celodennej práci ako aj pri práci s dvomi monitormi. Diár a plánovač je po celú dobu behu aplikácie © ADVOS zapnutý, minimalizovaný alebo zobrazený v druhom okne. Ak sa niečo zmenilo, pribudol termín a pod. stačí stlačiť „Refresh“ a okamžite má užívateľ aktuálne dianie v kancelárii na monitore.
Odmena advokáta
©ADVOS plne kontroluje vaše peniaze! V tejto sekcii máte prehľad o vyfakturovaných spisoch, trovách a pod. Systém graficky upozorňuje na faktúry po splatnosti a v deň splatnosti. Samotná faktúra a odmena sa definuje na úrovni spisu. Nepotrebujete asistenta, aby vás upozornil na pohľadávky. Systém to urobí jednoducho a nenásilne za vás. Faktúra ako aj všetko v systéme sa dá cez filtračné riadky a osvedčené staré známe potvrdzujúce tlačidlo ENTER jednoducho a rýchlo dohľadať a zobraziť.
Správa pošty
Pošta, ako papierová tak i elektronická nikdy neboli na jednom mieste prehľadne a intuitívne zoradené! Korešpondencia sa dá opäť veľmi jednoducho cez filtračné riadky dohľadať. Systém vygeneruje email prostredníctvom vami zvoleného e-mail klienta (pokiaľ takého vo svojom PC máte nainštalovaného; MS Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat a pod.)! Nie je treba nič meniť na vašich zvykoch v oblasti elektronickej komunikácie!
Archív dokumentov
V archíve dokumentov sa veľmi rýchlo dostanete ku všetkých vašim dokumentom, listinám a súborom bez ohľadu na to, v ktorom spise ste ich potrebovali. Bežná prax je taká, že keď advokát robí opakovaný dokument, alebo listinu je veľmi výhodné, aby sa rýchlo vedel dopátrať k už ním raz urobenému dokumentu a nechal sa inšpirovať pre konkrétny prípad. Opäť do filtračného riadku sa zadá názov napr. „zmenka“, alebo názov klienta, pre ktorého dokument v minulosti vyhotovil a môže ho okamžite otvoriť a pracovať s ním.
Nastavenia systému
Nastavenie jednotlivých položiek v systéme ako sú hlavička advokátskej kancelárie, vozový park, šablóny (vzory) dokumentov, umiestnenie a záloha dát si nevyžaduje skúseného informatika. Zvládne to úplne každý, ale samozrejme vám s tým naša spoločnosť zdarma pomôže.
EPI ready
Systém na vedenie advokátskej agendy ©ADVOS umožňuje automatizované spracovanie a vyhodnocovanie údajov z Obchodného vestníka, ktoré poskytuje EPI Služba dodávania dátových súborov. Službu EPI Služba dodávania dátových súborov poskytuje vydavateľstvo S-EPI, s. r. o., ktoré je súčasťou Vydavateľského a vzdelávacieho domu Poradca podnikateľa. Predmetom služby je pravidelné dodávanie dátových súborov s vybranými údajmi z Obchodného vestníka SR, ktoré môže odberateľ importovať a následne automatizovane spracovať vo svojom informačnom systéme. Spracovanie údajov z OV v dátovej podobe umožňuje, že sa významné udalosti o spoločnostiach uverejnené v OV SR dostanú priamo do informačného systému odberateľa, čím tento získava automatizovanú dennú kontrolu svojich obchodných partnerov z pohľadu významných udalostí ako sú Konkurzy a reštrukturalizácie, Likvidácie, Výmazy a Zmeny v Obchodnom registri.
Kompletný spisový poriadok AK
Systém ©ADVOS zvláda kompletný spisový poriadok a menoslov spisov! Jednoducho vyberiete obdobie od ktorého má byť výstup spracovaný a systém ho vygeneruje do *.PDF súboru.
Výkaz práce adokátského koncipienta
©ADVOS zaznamenáva kompletnú prácu užívateľa a tým pádom uchováva všetky potrebné informácie ako práca v spise, úkony právnej služby, diár a plánovanie práce, stretnutí, vypracovanie dokumentov, pošty, tvorbu cestovných náhrad a pod. Stačí zvoliť časové obdobie a po stlačení jedného tlačidla ©ADVOS vygeneruje kompletný výkaz práce so všetkými parametrami, ktoré vyžaduje advokátska komora. Extrémne uľahčuje agendu koncipienta a teda advokát sa môže plne venovať svojej práci a plnohodnotne odovzdávať svoje skúsenosti koncipientovi bez zbytočnej administratívy.
2. Práca so spismi
Práca so spismi
©ADVOS umožňuje pracovať s niekoľkými spismi naraz. Môžete ich mať otvorených viac a v každom z nich ako v samostatnom okne plnohodnotne pracovať! ©ADVOS spravuje agendu – spisy 3 typov. Trestný spis, sporový spis a nesporový spis. Pri zadávaní predmetu spisu plne zohľadňuje časový rámec, počet subjektov, výšku ceny predmetu – sporu a to spätne až do roku 2009!!!
Dokumenty - Listiny
Na úrovni spisu užívateľ môže v časti spisu „Dokumenty“ vytvárať nové dokumenty WORD a EXCEL. ©ADVOS umožňuje vytvoriť dokumenty aj z vopred vytvorených vzorov (šablón ktoré si užívateľ môže vytvoriť v sekcii „Nastavenia“). Akýkoľvek dokument ako WORD, EXCEL, PDF, Audio alebo Video súbor, ktorý užívateľ obdržal elektronicky, alebo si ho užívateľ pripravil na svojom PC vopred, je možné do spisu vložiť a tým sa dokument stane neoddeliteľnou súčasťou spisu a užívateľ si ho v spise jednoducho v sekcii dokumenty nájde a nie je potrebné hľadať súbory v PC. Z tejto sekcie užívateľ vie ovládať svoj skener na skenovanie došlých dokumentov a rozhodnutí! Zo skenovacieho priečinka sa dá jednoducho naskenovaný dokument vložiť do spisu! Práca s dokumentmi nebola nikdy jednoduchšia.
Diár a plánovač na úrovni spisu
Ak užívateľ zadáva termíny pojednávaní, stretnutí a udalostí na úrovni spisu, ©ADVOSpriradí k záznamu nielen vybavujúcu osobu, ale aj informáciu že sa záznam týka spisu. Je možné samozrejme v plánovači pridávať aj záznamy, ktoré sa netýkajú otvoreného spisu. Skrátka komplexný prehľad a plánovanie činností v advokátskej kancelárii je vždy po ruke aj na úrovni spisu.
Úkony právnej služby
Na úrovni spisu má užívateľ možnosť zadať úkony právnej služby presne podľa vyhlášky advokátskej komory aj s presnou tarifou. ©ADVOS vypočíta odmenu advokáta s ohľadom na počet klientov, hodnotu predmetu a to aj v čase, ako aj režijný paušál!!! Pravidelná ročná aktualizácia programu zabezpečí, že výpočet odmeny bude vždy presný a podľa aktuálnej vyhlášky. V rámci úkonov je možné definovať ostatné výdavky ako aj kompletné cestovné náhrady podľa aktuálnej vyhlášky! Je možné zadefinovať aj vlastné úkony a vlastnú tarifu! Komplikovaný výpočet úkonu ©ADVOS vyráta na jeden klik! Výpočty sú podľa aktuálnej metodiky stanovenej advokátskou komorou.
Ostatné výdavky
Užívateľ môže definovať na úrovni spisu aj ostatné výdavky ako sú kopírovanie, znalecké posudky a pod. Výdavky sú plne v réžii a definícii užívateľa a je ich možné označiť ako trovy napr. klienta. Je ich možné preddefinovať v „Nastaveniach“ ale aj za behu zadať akýkoľvek iný výdavok, jeho hodnotu a počet. Je možné definovať aj výdavky mimo konkrétneho úkonu.
Cestovné výdavky vrátane vyčíslenia náhrad
Vyčíslenie cestovných náhrad a straty času nebolo nikdy jednoduchšie. Je možné vyčíslenie napr. za použitie vlastného dopravného prostriedku. Toto vyčíslenie sa samozrejme automaticky premietne do vyúčtovania za právne služby. Nikdy ste „cesťáky“ nerobili jednoduchšie!
Pošta na úrovni spisu
Všetka korešpondencia tak papierová ako elektronická je súčasťou spisu! Ak užívateľ pridá do spisu odoslanú poštu a stanoví jej tarifu (definuje v nastaveniach alebo priamo pri zadávaní pošty), automaticky sa poštovné premietne do vyúčtovania bez toho, aby to mal niekto na pamäti alebo samostatne viedol agendu pošty!
Odmena advokáta - fakturácia
Všetko, čo možno považovať za náklady advokátskej kancelárie ako sú poštovné výdavky, cestovné výdavky, iné výdavky spojené so spisom ako aj jednotlivé úkony ©ADVOS zaznamenáva. Bez toho, aby užívateľ ovládal problematiku fakturácie len použitím jediného tlačidla systém vygeneruje požadovaný doklad a to: preddavkovú (zálohovú) faktúru, ostrú faktúru a vyúčtovaciu faktúru! Výstupy vygeneruje priamo do dokumenty *.PDF ktorý je možné okamžite tlačiť, alebo poslať elektronicky klientovi, alebo účtovníčke! Jednoducho a rýchlo a bez akýchkoľvek znalostí o účtovníctve. Fakturácia bude spolu s modulom tvorby zliav pre vás zábavou.
Odmena advokáta - vyčíslenie trov
Stalo sa vám už niekedy že vám súdny úradník vrátil vyúčtovanie na prepracovanie. Stačí stlačiť jedno tlačidlo a všetky predkladané a vyčíslené položky sú vygenerované v okamihu do súboru *.PDF kde sú popisne, jasne a zrozumiteľne zobrazené vo výstupnom dokumente v rátane vyčíslených nárokov. Stačí len poslať na súd!
Odmena advokáta - centrum právnej pomoci
©ADVOS vie podľa vyhlášky spracovať a vyčísliť odmenu v rámci centra právnej pomoci podľa stanovenej aktuálnej tarify. Len zvolíte druh pomoci zo zoznamu a všetky úkony vrátane vyčíslenia CPP sa zobrazia v jasnom a zrozumiteľnom výstupe.
Pohyby spisu
Systém v tejto sekcii v prehľadnej stromovej štruktúre uchováva údaje o pohybe spisu na súde, jednotlivých stupňoch, uzneseniach a rozhodnutiach a je prepojený s modulom dokumentov. Jednotlivé rozhodnutie ktoré bolo zaslané advokátskej kancelárii sa jednoducho pridá do spisu rovno do sekcie dokumenty a stane sa tak neoddeliteľnou súčasťou spisu.